Vispārīgie noteikumi.

1.Tādi vispārīgie noteikumi ir derīgi visiem mūsu piedāvājumiem un darījumiem un ir neatliekama daļa visam pārdošanas līgumam. Ar pasūtījumu pircējs akceptē mūsu vispārīgos noteikumus. Izmaiņām vajadzīga rakstiska forma. Iespējamie pircēja noteikumi nav vairs derīgi, arī tad, ja neesam speciāli atteikušies no iespējamajiem pircēja noteikumiem.

 2. Mūsu piedāvājumi paliek spēkā līdz esam apstiprinājuši pircēja pasūtījumu. Ja nav īpaši citādāk atzīmēts, tad visas parādītās cenas ir neto cenas bez PVN.

 3. Piegāde: Pircējs var izvēlēties piegādes veidu. Mēs atbildēsim par preci tikai līdz preču atdošanai pircējam vai piegādes pakalpojumu sniedzējam. Saņemot preci pasūtītājs saņems preču pavadzīmi vai kvīti, kas apliecinās, ka prece vai pakalpojums ir saņemts. Iespējamās papildizmaksas, kas saistītas ar neiespējamu piegādi, ja novēlota piegāde radusies pircēja dēļ, tad pircējam jāapmaksā reālo apjomu.

 4. Piedāvātie piegādes termiņi ir aptuveni. Tikai tad, kad esam apstiprinājuši piegādes termiņus rakstiskā veidā (neskaita automātiski ģenerētus e-pastus, kuri tikai apstiprina pasūtījuma procesu). Līguma izpildīšana skaitās no dienas pēc līguma apstiprināšanas, respektīvi, dienu pēc pēdējā dokumenta saņemšanas.
Neuzņemamies atbildību par problēmām, kas saistītas ar "Force Majeur" gadījumiem. Šādos gadījumos stājas spēkā likumi, kas paredzēti Latvijas Republikas likumdošanā.
Kompensāciju par zaudējumiem var pieprasīt tikai tad, ja prece netiek piegādāta vai pasūtījums nav izpildīts, un zaudējumi radušies mūsu apzinātas vainas dēļ.

 5. Mums ir tiesības preci piegādāt pa daļām. Katra piegāde skaitās kā atsevišķs darījums un nav saistāms (savienojams) ar atlikušo pasūtījuma daļu.

 6. Lielākā daļa no mūsu piedāvātajiem produktiem un pakalpojumiem ir speciāli izstrādājumi, tāpēc maksāšanas veids ir priekšapmaksa pēc sastādītas pro formas rēķina. Ja ir novēlota pro forma rēķina apmaksāšana vai pilnīga neapmaksāšana, tad mēs neuzņemamies nekādas saistības ar pasūtījuma līguma izpildīšanu. Ja nav termiņā samaksāts pasūtījuma pro forma rēķins, tad pakalpojuma cenu aprēķina pēc maksāšanas brīdī aktuālajām cenām. Ja pasūtītāja vainas dēļ nav apmaksāts rēķins tas nav iemesls, lai lauztu līgumu.Ja pasūtītājs lauž līgumu, tad mums ir tiesības pieprasīt minimums 20% no pasūtījuma summas, arī tad ja pasūtījums nav izpildīts. Ja rēķins nav priekšapmaksas, tad rēķina apmaksāšanas termiņš ir 7 dienas. Ja rēķins netiek apmaksāts laicīgi, tad mums ir tiesības pieprasīt soda naudu par katru nokavēto dienu 0,3% no rēķina summas.

 7. Pasūtītāja pienākums ir piegādes laikā pārbaudīt pasūtījuma kvalitāti un kvantitāti. Pretenzijas par preci var iesniegt 10 dienu laikā rakstiskā veidā. Ja pasūtītājam ir taisnība, mēs atlīdzinām vai uzlabojam preci noteiktā laikā. Citi kompensācijas veidi ir izslēgti.

 8. Pasūtītājs atbild pilnībā par autortiesībām vai citām tiesībām, kas saistītas ar trešajām personām saistībā ar viņa pasūtījumu.

 9. Jebkurš strīds, kas izriet no šī līguma, pēc prasītāja izvēles tiek izskatīts tiesā vai šķīrējtiesā Rīgā.

Riga,  01.06.2008      Dirk Fieberg